آزمایشگاه ژنتیک پزشکی آلفاژن
آزمایشگاه ژنتیک پزشکی آلفاژن2

راهنمای مراجعین

ـ ساعات پذیرش و نمونه گیری مراجعین محترم شنبه تا چهارشنبه 8:30 الی 16:30
و پنجشنبه ها 8:30 الی 12:30 می باشد.
ــ امکان نمونه گیری در منزل با هماهنگی تلفنی وجود دارد.


ــ سولات متداول:

1- آیا برای مراجعه به آزمایشگاه به گرفتن وقت قبلی نیاز است؟
در مورد تست هایی که نیاز به نمونه گیری خون دارند، احتیاج به هماهنگی تلفنی است.
در غیر این صورت در بازه زمانی اعلام شده می توانید مراجعه بفرمایید.

2- آیا برای انجام تست ها ناشتا بودن ضرورت دارد؟
خیر. هیچکدام از تست ها نیازی به ناشتا بودن ندارند.

3- آیا امکان ارسال و پس گرفتن نمونه با پیک و یا پست وجود دارد؟
بله. مراجعه کنندگان در تهران، با هماهنگی پیک و اطلاع به آزمایشگاه می توانند نمونه
آزمایشی را ارسال و یا دریافت کنند.
و مراجعه کنندگان در شهرستان می توانند نمونه آزمایشی را به آدرس پستی ارسال نمایند.

4- برای پذیرش نمونه چه مدارکی لازم است به همراه داشت ؟
درمورد نمونه های خون و نمونه های tissue fresh (بافت تازه در فرمالین) همراه داشتن
نسخه پزشک یا تصویر آن الزامی است.
در مورد نمونه های FFPE (بلوک پارافینه ی حاوی نمونه پاتولوژی) علاوه بر نسخه پزشک
معالج، کپی و یا تصویر واضح از گزارش پاتولوژی مورد نیاز است.

5- شرایط نگهداری نمونه های پاتولوژی قبل از رساندن به آزمایشگاه به چه صورت است؟
در مورد نمونه های FFPE (بلوک پارافینه ی حاوی نمونه پاتولوژی) بودن در دمای محیط
کفایت می کند.
درمورد نمونه های tissue fresh (بافت تازه در فرمالین) دمای یخچال مناسب است و
ترجیحاً در 24 اولیه پس از نمونه گیری به آزمایشگاه آورده شوند.

6- آیا آزمایشگاه می تواند تفسیر جواب آزمایش را ارائه دهد؟
خیر. تفسیر نتیجه آزمایش برعهده پزشک معالج است.